Top Module Empty

בדיקת כדאיות

השאלה החשובה ביותר לפני כל השקעה עסקית היא האם הרעיון הינו בדיקת כדאיות כלכלית ובחינה האם הוא בר ביצוע. משרדנו ממתמחה בביצוע בדיקת כדאיות כלכלית במגוון תחומים והשקעות. בדיקות כדאיות נערכות לצורך קבלת החלטות בדבר השקעה בעסק חדש, הרחבת העסק הקיים, והשקעות שונות. תוצאות בדיקת כדאיות מוצגות בערך אבסולוטי, על פי היוון תזרים המזומנים הנקי ( NPV ), ובמקביל חישוב של שיעור התשואה הפנימי ( IRR ) המאפשר השוואה לאלטרנטיבות השקעה אחרות, וחישוב תקופת החזר ההשקעה.

הכרות מעמיקה עם השוק והכרה במגבלות המתודולוגיה מאפשרות לנו להציג לבעל העסק, ואו המשקיע, בדיקת כדאיות כלכלית המבוססת על ניתוח מעמיק של נקודת האיזון, ניתוחי רגישות ובעיקר ניתוח סיכונים. למשרדנו, ניסיון רב בביצוע בדיקת כדאיות של פרויקטים מסוגים שונים בתעשיה המתקדמת, בתעשיה המסורתית, במסחר ובנדל"ן הן לצורך בדיקת כדאיות השקעה והן לצורך קבלת אשראי בנקאי. בביצוע בדיקת כדאיות נכללות גם החלטות על רכישת ציוד חדש, העתקת מפעל, רכישת ידע, הרחבה של סל מוצרים, השקת מבצע פירסום ועוד. במכלול השיקולים אנו כוללים גם שיקולי מס, שיקולים של האצת פחת, והתייחסות לכוח האדם התאמתו ותגובתו הצפויה לשינוי.

בתשואות יועצים, נכין עבורך בדיקת כדאיות כלכלית שתאפשר לך קבלת החלטה ברורה ומיידית.

לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה ללא כל מחויבות מראש צור קשר

 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי