Top Module Empty

הערכת שווי

הערכת שווי של חברות ושותפויות - אנו מבצעים הערכות שווי של חברות למגוון גדול של צרכים ביניהם: הערכות שווי לצורך מיזוג, הערכות שווי לצורך רכישה ,או מכירת מניות, הערכת שווי לצרכי מס, הערכות שווי לצורך עסקות עם בעלי עניין בחברות ציבוריות ועוד.

הערכת שווי חברות ושותפויות- בביצוע הערכות השווי אנו נוקטים בכל השיטות ומתודולוגיות המקובלות: הערכת שווי על פי גישת העלות, הערכת שווי בגישת ההשוואה, הערכת שווי לפי גישת ההכנסה (היוון תזרים מזומנים חזוי – DCF) , הערכת שווי על פי גישת העסקה האחרונה. כמו כן אנו מבצעים הערכות שווי המבוססות על מודלים מורכבים נוספים כגון הערכת שווי בשיטת תזרים מזומנים מותאם סיכון, הפטר מתמלוגים ( Royalty Relife ), אופציות ריאליות (Real Optins), אשר נועדו להערכת שווי חברות הזנק וקניין רוחני. אנו מתאימים את גישת הערכת השווי לפי אופי החברה ומצבה בנקודת הזמן בה מתבצעת ההערכה.

הערכת שווי של פעילות עסקית – אנו מבצעים הערכת שווי של פעילות עסקית העומדת בפני עצמה וכלולה בתוך חברות. הצרכים בגינם יש לבצע הערכות שווי כאלה הם: הפרדה של פעילות מחברה (Spin-Off) , העברת פעילות מחברה אחת לחברה אחרת, בדיקת כדאיות להמשך הפעלה של פעילות עסקית כזו או אחרת בתוך החברה. עסקות עם בעל עניין , רכישת הפעילות העסקית מחברה ציבורית על ידי בעל העניין. גישות הערכת השווי של פעילות עסקית דומות לגישות הערכת השווי של חברות ושותפויות, למעט הצורך, בהגדרה מדויקת של הנכסים והתחייבויות השייכים לתחום הפעילות לו מבוצעת הערכת השווי, מתוך מכלול הנכסים וההתחייבויות של החברה ואת ההשפעות ההדדיות של הפרדת הפעילות מהחברה.

הערכת שווי של סוגי מניות – בחברות מסוימות, בעיקר בחברות הזנק (Start-up), קיים לעיתים מבנה הון הכולל מניות מסוגים שונים. הערכת שווי סוגי מניות בוחנת את ההבדלים הקיימים בזכויות הדיבידנד (דיבידנד בכורה), בזכויות הקדימות בפירוק בעת מכירת הפעילות ואו הפסקתה (Liquidation Preference), בזכויות ההצבעה השונות ועוד. ההבדלים יכולים להיות באחד או יותר מהפרמטרים הנ"ל – בהערכת שווי מסוג זה נקודת המוצא היא שווי החברה אם שווי החברה מפצלים לסוגי המניות השונים. קיימות מספר שיטות לביצוע הערכות מסוג כזה. השיטה המקובלת ביותר היא הערכה לפי שיטת תמחיר אופציות (Option Pricing Method). הצורך בהערכות שווי אלה מתקיים כאשר מבוצעת השקעה בחברה בעלת רכיבי הון מגוונים, כמו כן מבוצעת הערכת השווי לצורך קביעת מחיר המימוש של אופציות לצורך חישוב המס.

הערכת שווי אופציות – חברות מנפיקות אופציות לעובדים, למנהלים, לספקים, ליועצים ולבעלי מניות. אופציות מונפקות גם במסגרת עסקית בדרך כלל באירוע של רכישת חלק בהון החברה.. נוסף על כך, יש גם אופציות המונפקות על ידי מחזיקי מניות ונסחרות בשוק. אנו נדרשים לעיתים קרובות לבצע הערכת שווי אופציות מסוגים שונים. חלק מהאופציות הינן פשוטות וחלקן אקזוטיות מורכבות ומסובכות. הערכת שווי הוגן של אופציות נדרשת גם מהסיבות הבאות: עסקת מכירה/קניה של אופציה שאינה נסחרת בשוק, הערכת שווי התגמול לצרכי מס ולצורך אומדן ההטבה הניתנת למקבל האופציה, הערכת שווי לצרכים חשבונאיים ועוד. השיטות המקובלות לביצוע הערכת שווי של אופציות הן: Black & Scholes, מודל הבינומי, וסימולצית מונטה קרלו. השימוש במודלים השונים לביצוע הערכת השווי מותאם למבנה ותכונות כל אופציה.

נכסים פיננסים אחרים - הערכה של התחייבויות פיננסיות אג"ח, הלוואות, חובות וכדומה... הדרישה נובעת בדרך כלל לצרכים חשבונאיים (ראה שם).

לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה ללא כל מחויבות מראש צור קשר

הערכת שווי
 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי