Top Module Empty

הקצאת מחיר רכישה(PPA)

הקצאת מחיר רכישה (Purchase Price Allocation) הקצאת מחיר רכישה הינה תחשיב הנדרש לצורך רישום חשבונאי על פי התקנים החשבונאיים החדשים התקן הישראלי מס' 30 שיצא במרס 2007, תקן הבינלאומי 38 IAS. והתקן האמריקאי 141 FAS. הקצאת מחיר רכישה נדרשת כאשר חברה רוכשת נכס או מניות של חברה אחרת במחיר המשקף שווי העולה על ההון העצמי המדווח של החברה הנרכשת. מעודף ההשקעה, נוצר הפרש בין מחיר הקניה לחלק הנרכש בהון היחסי. ההפרש הזה מיוחס לשווי נכסים של החברה הנרכשת שעולים על ערכם בספרים ו/או נכסים לא מוחשיים (Intangible Assets) אשר כלל אינם רשומים בדוחות הכספיים של החברה הנרכשת. במקרים כאלה, המעריך מתבקש לנתח את מחיר הרכישה ולבצע הקצאת מחיר רכישה לנכסים השונים. בדרך כלל, אם כי לא תמיד, מדובר בנכסים לא מוחשיים. בהתאם לתקנים החשבונאיים יש לבחון מה הם הנכסים הלא מוחשיים הניתנים להגדרה, כעומדים בפני עצמם וניתנים למימוש באופן נפרד, לאמוד את שווי הנכס ולקבוע את קצב ההפחתה שלהם. היתרה הבלתי מוסברת של מחיר הרכישה לאחר סיום ההקצאה תיוחס ל"מוניטין" שאותו לא מפחיתים. המעריך צריך להיות צמוד לתקנים ולמתודולוגיות המקובלות. תוצאות הקצאת מחיר הרכישה מיועדות לחברה הרוכשת לצורך רישום חשבונאי של הנכס הנרכש בספריה.

לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה ללא כל מחויבות מראש צור קשר

 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי