Top Module Empty

ירידת ערך (impairment)

בדיקת הצורך בתיקון בשל ירידת ערך (Impairment Study)

בחינת ירידת ערך פעולה זו נדרשת לצורך רישום חשבונאי על פי התקנים החשבונאיים התשקיף התקן הישראלי מס' 15, תקן בינלאומי מס' 18 IAS והתקן האמריקאי מס' 142 FAS. בבחינת ירידת ערך מדובר על פעולת מעקב תקופתית, או כאשר עולה צורך, לבחינת שווים של נכסים בחברה ואו בחברה מוחזקת בעיקר נכסים לא מוחשיים שנרשמו כתוצאה מפיצול מחיר הרכישה (ראה סעיף רלוונטי). בחינת השווי נועדה לבחון האם לא חלה ירידת ערך בנכסים הלא מוחשיים של החברה המוחזקת. אם אכן חלה ירידה כזו הרי שיש לעדכן את הנכסים הרשומים לערך הנמוך יותר. הבחינה נערכת בשני שלבים: בשלב הראשון יש לבחון האם יש צורך בהפחתה. בשלב זה מבצעים הערכת שווי עדכנית של החברה המוחזקת ואו הפעילות העסקית שבגינה נרשם עודף השקעה. את תוצאות הערכת השווי נשווה לרישום ההשקעה בספרי החברה המחזיקה, אם, תוצאות הערכת השווי גבוהות מהערך הרשום בספריה ( Carrying Amount) אין צורך במחיקה כלשהי. אבל, אם מסתבר אחרת ויש ירידת ערך, על המעריך לבצע שלב בחינה נוסף בו הוא צריך לבחון מה הנכס שערכו ירד. גם בדיקה זו נעשית במתודולוגיות ברורות ומקובלות.

לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה ללא כל מחויבות מראש צור קשר

 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי