Top Module Empty

ליווי עסקאות

סוגי העסקות אותן אנו מלווים כוללים: רכישת חברות, מיזוג בין חברות, רכישת ומכירת פעילות עסקית, הנפקות פרטיות של אג"ח, מניות ומכשירים פיננסיים אחרים, עסקות נדל"ן, פיצול פעילות ועוד. אנו משתלבים בצוות המוביל של העיסקה הכולל עו"ד, רו"ח, מומחה לתחום המיסוי. עיקר תפקידנו הוא לסייע בתכנון המתווה הכלכלי של העסקה כפוף למגבלות תכנון המס ותוך התחשבות בהשפעות החשבוניות של המבנה. התוכנית שלנו כוללת, במקרה הצורך, קביעה של אבני דרך לקידום העסקה, מבנים הכוללים אופציות PUT ו- ,CALL מנגנונים של מחיר עסקה המושפע מתוצאות עתידיות, מנגנוני התניה בעסקות וכד'. מטרת התכנון המורכב של העסקאות נועד לסלק קונפליקטים בין הצדדים לעסקה. לעיתים סילוק הקונפליקטים הללו הוא תנאי הכרחי כדי שהעסקה תצא אל הפועל, היינו בלעדיהם אין עסקה. מתן שירות זה מצריך הכרות עמוקה עם מכשירים פיננסיים מורכבים, ויכולת ניתוח גבוהה של האינטרסים הכלכליים והרגישויות המיוחדות של הצדדים. השירותים ניתנים על ידנו בין אם אנו מעורבים בחיבור בין הצדדים בין אם לאו.לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה ללא כל מחויבות מראש צור קשר

 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי