Top Module Empty

מחירי העברה

סעיף 85 א' לפקודת מס הכנסה העוסק בנושא מחירי העברה קובע כי בעסקה בין לאומית שבה מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים, תדווח העסקה לפקיד השומה בהתאם לתנאי השוק דהיינו יקבעו מחירי העברה הדומים למחירי השוק. דיווח העסקה נעשה על ידי הגשת סקר מחירי העברה. תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק ) המבוססות הן על תקנות מחירי העברה אמריקאית והן על בסיס התקינה האירופאית למחירי העברה ה-OECD GUIDELINE. תקנות והנחיות אלו מיושמות במדינות רבות בעולם, על מנת לספק בסיס משותף לטיפול בסוגיית מחירי העברה. לשם קביעה האם עסקה בין-לאומית נעשתה בתנאי שוק, על הנישום ליישם את אחת מהשיטות שלהלן על פי סדר קדימויות המוגדר בתקנות.

שיטה המשווה בין המחיר שנקבע בעסקה בינלאומית לבין המחיר שנקבע בעסקה דומה (שיטת השוואת המחיר CUT/CUP).


    שיטה המשווה את שיעור הרווחיות בין העסקה הבינלאומית לבין עסקה דומה:
  • שיעור רווח על העלויות הישירות (COST +)
  • שיעור הרווח הגולמי ממכירות הצד הרוכש (RPM)
  • מדד רווחיות אחר המבוסס על יחסים פיננסים דוגמת רווח תפעולי (TNMM/CPM)

שיטה המשווה בין עסקה בינלאומית לבין עסקה דומה על פי החלוקה הנהוגה של הרווח או ההפסד בין הצדדים בהתחשב בתרומתו של כל צד לעסקה, סיכוניו וזכויותיו (Profit Spilt). שיטה אחרת המתאימה ביותר בנסיבות העניין (Unspecified Methods).


לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה ללא כל מחויבות מראש צור קשר

 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי