Top Module Empty

שווי הוגן-מכשירים פיננסים

הערכת שווי הוגן של הרכיבים ההוניים של מכשירים פיננסיים מורכבים נעשיית לצרכי דיווח חשבונאי. הערכת השווי ההוגן נדרשת בין עם חברתכם מדווחת על פי תקני החשבונאות הישראליים, תקני החשבונאות הבינלאומיים ( IFRS ), או תקני החשבונאות האמריקאיים ( US GAAP ). בתקנים אלו נדרש כי מנפיק מכשיר פיננסי (אופציות, אג"ח להמרה, מניות בכורה ועוד), יסווג את המכשיר בדו"חות הכספיים כהתחייבות או כהון עצמי בהתאם למהותו הכלכלית של המכשיר הפיננסי. סיווג ההתחייבויות הפיננסיות נעשה על ידי ההבחנה בין התחייבות פיננסית הניתנת לסילוק במזומן או נכס פיננסי אחר לבין התחייבות פיננסית הניתנת לסילוק במכשיריה ההונים של החברה.

בין המכשירים הפיננסיים ניתן למנות: אגרות חוב להמרה, מניות בכורה הניתנות לפדיון, חוזים והסכמים מבוססי תוצאות, ומכשירים פיננסיים רבים ומגוונים אחרים.

תשואות יועצים מתמחה בהערכת השווי ההוגן של הרכיב ההוני בהתחייבויות ונכסים פיננסיים.

לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה ללא כל מחויבות מראש צור קשר

 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי