Top Module Empty

תגמולים מבוססי מניות

הערכת שווי אופציות ואו תגמולים מבוססי מניות נעשית לצרכי דיווח חשבונאי ודיווח לרשויות המס. הערכת שווי התגמול נדרשת בין עם החברה מדווחת על פי כללי חשבונאות אמריקאיים ( US GAAP ), כללי חשבונאות בינלאומיים ( IFRS ), או כללי החשבונאות הישראליים. תקנים אלו דורשים כי ההוצאה בגין תגמול מבוסס מניות כגון אופציות לעובדים ירשם בדוחות הכספיים. לפיכך, הערכת שווי מדויקת של ההוצאה חשובה ביותר, ויכולה להפחית את ההוצאה, בגין תגמול מבוסס מניות, של החברה באופן משמעותי. התקנים החשבונאיים לא הורו על מודל ספציפי לביצוע הערכת שווי אופציות אך מחייבים להשתמש במודל אשר לוקח בחשבון את הפרמטרים הבאים: מחיר מימוש, אורך חיים צפוי, מחיר נכס הבסיס ביום הענקתו, תנודתיות צפויה, דיבידנדים צפויים, וריבית חסרת סיכון לתקופת קיומו של המכשיר הפיננסי. המודלים המקובלים להערכת שווי אופציות עובדים הם מודלים פתוחים כגון מודל בינומי, טרינומי, וסימולציית מונטה-קרלו וכן מודלים סגורים עם הנחות קשוחות כגון מודל בלאק אנד שולטס.

ה- FASB מפרט שמודלים פתוחים מאפשרים שימוש בהנחות דינאמיות ולכן תוצאות הערכת שווי האופציות המבוצעות באמצעות מודלים אלו מדויקות יותר. כמו כן, כי יש צורך ליישם סימולציות מונטה-קרלו כאשר תנאים מסוימים אשר צריכים להילקח בחשבון, כגון: הבשלה מותנית, אופציות מותנות ביצועים, תנודתיות סטוכסטית, שיעורי מימוש מוקדם לאחר ההבשלה, והתנהגות לא אופטימאלית של מקבלי ההטבות. בתשואות יועצים נבצע עבורך הערכת שווי אופציות אופטימאלית על פי כל הכללים והתקנות.

לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה ללא כל מחויבות מראש צור קשר

 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי