Top Module Empty

תקציב ותמחיר

תקציב
התקציב הינו תוכנית הפעולה בערכים כספיים. התקציב מגדיר את המטרות כספיות של הפעולות השונות הננקטות במהלך התקופה עבורה נבנה. התקציב משמש ככלי ניהולי לתכנון ומעקב אחר הכנסות והוצאות העסק במהלך תקופה נתונה. ניהול העסק על פי מדידת תקציב מול ביצוע באופן שוטף מאפשר להנהלה לכלכל את צעדיה בתבונה ולבחון בכל רגע נתון את הגשמת היעדים שהוצבו. אנו מתמחים בהכנת תקציבי אפס, תקציב המוכן לראשונה לפרויקט ואו עסק חדש או לחילופין תקציב המוכן ללא תלות בביצועי העבר. הכנת תקציב אפס נעשית בשיתוף פעולה הדוק עם ההנהלה.


תמחיר
תמחיר היא השיטה הנהוגה על-ידי החברה לקביעת או שינוי המחירים ביחס לעלויות, יעדי רווחים, פעילויות המתחרים וערך המוצר כפי שהוא נתפס על-ידי הלקוחות. עלות המוצר קובעות בדרך כלל את רצפת המחיר אבל אינן השיקול היחיד. מחיר השוק נקבע גם על ידי התכונות הייחודיות שהחברה מציעה, עוצמתה של החברה ומיצובה בשוק, מחירי המוצרים המתחרים, ומחירי המוצרים החלופיים. כל הנתונים נאספים למאגר המידע המשמש את החברה בקביעת מחיריה. במקביל יש לאמוד את הביקוש וגמישות הביקוש ביחס למחיר על מנת לאמוד את יכולתה של החברה למקסם את רווחיה באמצעות אסטרטגיית מחירים.


לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה ללא כל מחויבות מראש צור קשר

 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי